Kiwi

Kiwi - Actinidia deliciosa
Kiwi – Actinidia deliciosa

Kiwis :

Nom botanique : Actinidia deliciosa

Kiwi arguta Vitikiwi ® (autofertile)
Kiwi deliciosa Boskoop (autofertile)